Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX công bố các thông tin liên quan đến Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố các thông tin liên quan đến Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, bao gồm:

– Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

– Điều lệ sủa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 26/10/2021

– Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

– Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

20211026-VIX-_NQ-HĐQTThong_qua_KQ_chao_ban_CP_ra_cong_chung_nam_2021_va_sua_doi_bo_sung_dieu_le_Cong_ty.pdf

20211026-VIX-_DieuleCongty-26.10.2021-CBTT.pdf

20211026-VIX-Bao_cao_ket_qua_chao_ban_co_phieu_ra_cong_chung_nam_2021.pdf

20211026-VIX-_CBTT_thay_doi_SL_co_phieu_dang_luu_hanh.pdf

Leave a Reply