Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX- CBTT- Giấy phép điều chỉnh tăng vốn Điều lệ công ty

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin về: Giấy phép điểu chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Theo đó vốn điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX sau điều chỉnh là: 2.745.952.290.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng.)

theo file đính kèm:

20211117-VIX-CVCBTT-GPĐC_Tang_von_dieu_le_Cong_ty

20211117-VIX-GPĐC_Tang_von_dieu_le_Cong_ty.pdf

Trả lời