Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX CBTT Giấy chứng nhận chào bán và bản cáo bạch

Công ty cổ phần chứng khoán VIX xin CBTT Giấy chứng nhận số 139/GCN-UBCK vv đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch:
Giấy chứng nhận số 59/GCN-UBCK vv đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: chi tiết tại đây
Bản cáo bạch: Chi tiết tại đây

Leave a Reply