Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

VIX Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/12/2021

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

VIX-Bien_ban_kiem_phieu_ĐHCĐ-New

VIX-Nghi_Quyet_ĐHCĐ_thong_qua_lay_y_kien_bang_van_ban_2021

VIX-To_trinh_&_Phuong_an_tang_von

VIX-CVCBTT_Bien_ban&_Nghi_quyet_ĐHCĐthong_qua_lay_y_kien_CĐ_bang_van_ban_2021

Leave a Reply