Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông (VIX) để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin về:
– Nghị quyết của HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông (VIX) để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
– Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:
IBSC_14_NQ_HĐQT_Chot danh sach CĐ_tra co tuc nam 2019.pdf
IBSC_BanCBTT_PHCP tra co tuc 2019.pdf

Leave a Reply