Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành kể từ 16/07/2020 -Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành kể từ 16/07/2020. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
(Chi tiết theo file đính kèm)
IBSC_CVCBTT_ThaydoiSLCPluuhanh(16.07.2020).pdf
IBSC_BaocaoKQPHCP_Tracotuc_2019 (VIX).pdf

Leave a Reply