Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi sổ lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Leave a Reply