Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo

     Thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo:

–          Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

+ Bổ nhiệm bà Cao Thị Hồng là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 30/8/2014

+ Miễn nhiệm ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

–          Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

+Bổ nhiệm ông Dư Văn Toàn là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 30/8/2014

+ Miễn nhiệm Bà Trương Thị Mai Loan thành viên Ban kiểm soát từ ngày 30/8/2014

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

VIX_NQ_DHCD2014

Leave a Reply