Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và phân công người phụ trách HĐQT thay thế cho Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm

Leave a Reply