Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động (Lý do thay đổi: Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Leave a Reply