Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động (Lý do thay đổi: Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Trả lời