Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Leave a Reply