Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần chứng khoán IB

Công ty Cổ phần chứng khoán IB ( mã chứng khoán VIX) xin trân trọng thông báo với Quý vị cổ đông về các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

–          Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 8h00, Thứ Bảy, ngày 28/03/2015

–          Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thông báo mời họp đã được gửi tới địa chỉ của Quý vị cổ đông theo danh sách cổ đông của VIX được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/02/2015.

Chi tiết Thư mời họp, dự kiến chương trình và các tài liệu liên quan xin mời xem file đính kèm.

Trân trọng!

1-TB moi hop DHCD 2015
2-Du kien chuong trinh
3-Giay uy quyen
4-TB de cu- ung cu
5-Don de cu-ung cu BKS
6-Quychetochuc_DHDCD2015 
7-VIX_CBTT_Daihoicodong2015 
8-BC HDQT 
9-BC ban kiem soat
10-TT KQKD nam 2014
11-TT thong qua viec chi tra thu lao
12-TT ke hoach KD nam 2015 
13-TT lua chon kiem toan
14-TT tang von dieu le 
15-TT chuyen san niem yet 
16-Tsua doi dieu le 
17-TT uy quyen HDQT
18-BC tong giam doc
19-So sanh dieu le moi va dieu le sua doi
 

20-Du thao Dieu le IBSC 2015

21 – Du thao NQDHDCD_IBSC2015  

 

Leave a Reply