Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thông báo mời họp (xem tại đây_file Thong bao hop)
2. Chương trình đại Đại hội cổ đông (xem tại đây _file Chuong trinh)
3. Phiếu đăng ký tham dự đại hội (xem tại đây _file Phiếu đăng ký)
4. Mẫu giấy Ủy quyền họp (xem tại đây_file Mau giay uy quyen)

5. Nội dung họp (Xem  tại đây )

6. QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông (Xem  tại đây)

7. Tờ trình (xem  tại đây)

8. Báo cáo HĐQT năm 2012 (xem  tại đây)

9. Báo cáo ban Tổng giám đốc (xem  tại đây)

10. Báo cáo ban kiểm soát (xem  tại đây)

11. Giấy ủy quyền điều hành đại hội (xem  tại đây)

12. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ (xem  tại đây)

13. Quy chế ĐHCĐ (xem  tại đây)

14. Quy chế bầu HĐQT BKS (xem tại đây)

15. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi điều lệ (xem tại đây)

Trân trọng!

Leave a Reply