Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn – là người có liên quan của người nội bộ (em ruột) của bà Nguyễn Thị Tuyết

Leave a Reply