Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của Người nội bộ – bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty: đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu

Leave a Reply