Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu (mua cổ phiếu) của ông Nguyễn Văn Tuấn – là người có liên quan của người nội bộ (em ruột) của bà Nguyễn Thị Tuyết

Leave a Reply