Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Nguyễn Văn Tuấn (ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty)

Leave a Reply