Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của ông: Nguyễn Văn Tuấn, là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT Công ty

Leave a Reply