Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu VIX của người có liên quan của Người nội bộ – Công ty cổ phần FTG Việt Nam, số lượng quyền mua đăng ký chuyển nhượng là: 25.305.999 quyền mua

Leave a Reply