Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Lý do và mục đích: – Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. – Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Leave a Reply