Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ – bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Số lượng chuyển nhượng 8.165.245 quyền mua

Leave a Reply