Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

a.01_ThongbaoMoihop_ĐHCĐTN2021.pdf

a.02_GiayUQ_ThamduĐHCĐTN_2021

a.03_Chuongtrinhdukien_ĐHCĐTN_2021.pdf

a.04_Thongbaodecuungcu_HĐQT.BKS.pdf

a.05_ĐonDecuungcu_HĐQT.BKS.pdf

a.06_MauSYLL_ung_vien_HĐQT.BKS.pdf

b1_NQ_HĐQT_ThanhlapBanKTtucachCĐ_ĐHCĐ2021.pdf

b2_Quy che to chuc ĐHCĐ 2021.pdf

b3_Quy che bau cu HĐQT_BKS.pdf

Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị:

Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

b4_Y_kien_kiem_toan_PWC_2020.pdf

b4.1-bao_cao_tom_tat_BCTC_2020.pdf

b5_Bao cao cua HĐQT nam 2020_Phuong huong hoat dong 2021.pdf

b6_Bao_cao_BKS_ve_KQKD_KQHĐ_cua_HĐQT_TGĐ_2020.pdf

b7_Bao_cao_tu_danh_gia_BKS_va_TV_BKS_2020.pdf

c1_To trinh KQKD PPLN nam 2020.pdf

c2_To trinh thu lao HĐQT BKS.pdf

c3_To Trinh Ke hoach kinh doanh 2021.pdf

c4_To trinh lua chon Cong ty kiem toan BCTC 2021.pdf

c5_To_trinh_Phuong_an_tang_von.pdf

c6_To_trinh_ban_hanh_moi_Dieu_le_Cong_ty.pdf

C6.1_Bao_cao_nhung_diem_moi_dieu_le_VIX_2021.pdf

c6.2_Ðieu_le_VIX_2021(Du_Thao).pdf

c7_To trinh Quy che Quan tri Cong ty.pdf

c9_To Trinh Quyche hd BKS.pdf

c10_To_trinh_Uy_quyen_cho_HĐQT.pdf

c11_To_trinh_mien_nhiem_TV_HĐQT-BKS.pdf

VIX_Du_Thao_Nghi_quyet_ĐHCĐ_thuong_nien_2021.pdf

Leave a Reply