Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán IB. 
Chủ tịch HĐQT kính mời Quý vị cổ đông về tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần chứng khoán IB tại Hà Nội theo thông tin chi tiết tại “Thông báo mời họp” , “Chương trình làm việc dự kiến” và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Leave a Reply