Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VIX

Kính gửi Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư:
             Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC) xin công bố thông tin bất thường Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VIX của Công ty như sau:
–    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
–    Mã cổ phiếu: VIX
–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
–    Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
–    Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.504.415 cổ phiếu
–    Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) : 35.044.150.000 đồng
(Ba mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

(Chi tiết đính kèm)
548QĐ_HNX-Chap thuan niem yet bo sung_VIX(signed)
IBSC_CVCBTT_NiemyetbosungCP_VIX(signed).pdf

 

Leave a Reply