Công bố thông tin

Công bố thông tin

NQ HĐQT: Phát hành CP trả cổ tức, Sửa đổi điều lệ, Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin gửi công bố thông tin bất thường như sau:
– Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
– Thông báo thay đổi sổ lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành (kèm theo Báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức)
– Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 31/05/2019
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

IBSC_10_NQHĐQT_ThongquaKQPHCP_tracotuc_2018.pdf

IBSC_BaocaoKQPHCP_Tracotuc_2018(VIX).pdf

IBSC_Thongbaothaydoi_SLCP(VIX)_31.05.2019.pdf 

Dieu le IBSC_31.05.2019.pdf

Leave a Reply