Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu mới Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/08/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao như sau:
– Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết kể từ ngày 05/08/2020
– Bầu bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 05/08/2020
– Bầu bà: Nguyễn Thị Tuyết – thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 05/08/2020

Chi tiết theo tệp đính kèm:

17_NQ HĐQT_Mien nhiem_Chu tich HĐQT.pdf

18_NQ HĐQT_Bau Chu tich HĐQT.pdf
19_NQ HĐQT_Bau Pho Chu tịch HĐQT.pdf
IBSC_CVCBTT_Thay doi Chu tich&phoChutich_HĐQT.pdf

Leave a Reply