Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Leave a Reply