Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, có bổ sung Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn kèm theo

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin gửi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, có bổ sung Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn kèm theo.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

20211123-VIX-_NQ-_HĐQT-_Thuc_hien_lay_y_kien_CĐ_bang_van_ban.pdf

20211123-VIX-NQ-HĐQT_ve_viec_thay_doi_PA_su_dung_von.pdf

Leave a Reply