Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin gửi công bố thông tin bất thường: Nghị quyết của HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018
(Chi tiết theo file đính kèm)
09_NQHĐQT_ChotDSCĐ_tracotuc2018.pdf
IBSC_CBTT phat hanh co phieu VIX.pdf

Leave a Reply