Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với Người có liên quan (GELEX)

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HDDQT thông qua Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam- GELEX ( là Người có liên quan của VIX)

Chi tiết theo file đính kèm:

20210205_VIX_CVCBTT_Thong_qua_hop_dong_voi_Nguoi_co_lien_quan_(GELEX).pdf

20210205_VIX_NQ_HĐQT_Thong_qua_HĐ_voi_Nguoi_co_lien_quan(GELEX).pdf

Trả lời