Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán đối với cổ phiếu không đặt mua hết được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông của Công ty.

Leave a Reply