Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin bất thường về:
– Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
– Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

IBSC_NQ HĐQT thong qua ket qua chao ban rieng le- suaDieule.pdf

IBSC_CVCBTT_ThaydoiSLCPluuhanh(22.01.2019).pdf 

IBSC_Dieulesuadoi_22.pdf

Leave a Reply