Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (là người có liên quan của VIX)

Leave a Reply