Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023

Leave a Reply