Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành riêng lẻ 200 tỷ VNĐ trái phiếu VIX

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin gửi công bố thông tin bất thường 24h về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành riêng lẻ và phê duyệt Phươn án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018
(Chi tiết theo file đính kèm)
IBSC_PAPH_Traiphieu_2018_signed.pdf
IBSC_NQ26_HĐQT_PHTrai phieu VIX 2018_signed

Leave a Reply