Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị Quyết của HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin công bố thông tin bất thường Nghị Quyết của HĐQT về việc Thông qua đóng của Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB tại TP Hồ Chí Minh.
(Chi tiết theo NQ của HĐQT đính kèm)

Leave a Reply