Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán đối với cổ phiếu không đặt mua hết được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Leave a Reply