Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị Quyết của HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Leave a Reply