Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Leave a Reply