Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin bất thường về: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1 năm 2020
Chi tiết theo tệp đính kèm:
IBSC_03_NQHĐQT_PHTPRL_đợt 1.2020_signed.pdf
IBSC_Phuongan_PHTPRL_đợt 1.2020(200 Ty VNĐ)_signed.pdf
IBSC_ThongtinPHTPRL_đợt 1.2020 (200 ty VNĐ)_signed.pdf

Leave a Reply