Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu (VIX) của Công ty phát hành ngày 22/02/2019

Leave a Reply