Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu VIX của công ty đã phát hành

Leave a Reply