Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua KQ phát hành CP trả cổ tức 2019, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

IBSC Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT thông qua KQ phát hành CP trả cổ tức 2019, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 
(chi tiết theo file đính kèm).

Leave a Reply