Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ

Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

18_NQ HĐQT_thongquaKQtracotucVIX.pdf

IBSC_Dieulesuadoi_21062017.pdf

Leave a Reply