Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu VIX và xử lý tiếp sổ cổ phiếu còn dư

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu VIX và xử lý tiếp sổ cổ phiếu còn dư.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

09-NQ-HĐQT

CV-CBTT 

Leave a Reply