Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người liên quan của VIX

Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người liên quan của VIX _ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư GEX

Chi tiết theo file đính kèm:

20210611_VIX_CBTT_Thong_qua_cac_hop_dong_voi_nguoi_lien_quan_Cong_ty_TNHH_MTV_Dau_tu_GEX.pdf

20210611_VIX_NQHĐQT_Thong_qua_hop_dong_voi_nguoi_lien_quan_TNHH_MTV_Dau_tu_GEX-.pdf

Leave a Reply