Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Công ty cổ phần Thiết bị điện (là người có liên quan của VIX)

Leave a Reply