Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐT thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu Tư Đỏ (là cổ đông lớn của VIX)

(chi tiết theo tệp đính kèm)

01_NQHĐQT_ThongquaHĐTVPHTP(CtyCPTVQLĐT_Đ_)_signed.pdf

VIX_CVCBTT_ThongquakyHĐTV_voi_CTyCpTVQLĐT_ĐO_signed.pdf

Leave a Reply