Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Leave a Reply