Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX)

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
(chi tiết theo file đính kèm)

2310_VSD-TB dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huuCK(VIX)_signed.pdf
IBSC_CVCBTT_NgayĐKCC_layykienCĐbangVB_signed.pdf

Leave a Reply